Zespół

mgr Katarzyna Słowik-Krupa

mgr Katarzyna Słowik-Krupa
Psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. 

Ukończyłam całościowy, 4,5 – letni kurs psychoterapii w nurcie psychodynamiczno-systemowym, organizowany przez Fundację Kontekst w Krakowie pod kier. Pani prof. Barbary Józefik. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i kieruje się Kodeksem Etycznym Zawodu Psychoterapeuty. Stale podnoszę swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. Dbam o jakość swojej pracy, pozostając pod regularną superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Swoje doświadczenie zdobywałam pracując w Poradniach Psychologicznych, pracując z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Prowadziłam grupy wsparcia dla rodziców, warsztaty rozwoju osobistego i grupy terapeutyczne dla osób dorosłych z zaburzeniami lękowymi i nerwicą. W swojej pracy integruję różne podejścia psychoterapeutyczne, dostosowując je do potrzeb i możliwości Klienta w procesie. Kieruje się zasadą, że podstawą procesu terapeutycznego jest bezpieczna relacja między terapeutą a Klientem. Zakres mojej pracy obejmuje pomoc psychologiczną w ramach poradnictwa, konsultacji wychowawczych oraz psychoterapii indywidualnej i rodzinnej. 

W Pracowni Psychoterapii Relacje oferuję swoją pomoc młodzieży i osobom dorosłym w kryzysie, z trudnościami w relacjach, cierpiących na zaburzenia nastroju, zaburzenia nerwicowe, depresje. 

W 2015 roku uzyskałam również licencjat z filologii angielskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i prowadzę psychoterapię w języku angielskim.

 

mgr Katarzyna Słowik-Krupa
Psychologist, psychotherapist

I am a psychologist and psychotherapist. I obtained my master's degree in psychology at the Catholic University of Lublin John Paul II.

I completed a comprehensive 4.5-year psychotherapy course in the psychodynamic-systemic approach, organized by the Kontekst Foundation in Krakow under the direction of prof. Barbara Józefik. I am a member of the Polish Psychiatric Association and I work by the Code of Ethics for the Psychotherapist Profession. I constantly improve my competences by participating in trainings and conferences. I care about the quality of my work, remaining under the regular supervision of certified supervisors of the Polish Psychiatric Association.

I gained my experience working in psychological clinics, working with adults, youth and children. I ran parent support groups, personal development workshops and therapeutic groups for adults with anxiety disorders and neurosis. In my work, I integrate various psychotherapeutic approaches, adapting them to the needs and capabilities of the client in the process. In my work I follow the principle that the basis of the therapeutic process is a safe relationship between the therapist and the client. The scope of my work includes psychological help as part of counseling, educational consultations as well as individual and family psychotherapy.

In the Pracownia Psychoterapii „Relacje" I offer my help to young people and adults in crisis, with relationship difficulties, suffering from mood disorders, neurotic disorders, and depression.

Kontakt

Pracownia Psychoterapii Relacje,
ul. Krótka 4/8C, 20-400 Lublin

Image

ul. Krótka 4/8C
20-400 Lublin

Znajdź nas: